Regulamin
Administrator: Czyński Dominik    |    Data Wpisu: 2012-10-04 07:56

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYŚLU

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i innych przepisów wydanych na jej podstawie.
2.  Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 ze zm.).
3.  Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1217 ze zm.).
4.  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).
5.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.).
6.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
7.  Aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w wymienionych wyżej ustawach.
8.  Powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9.  Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nr 000000010143
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000005169.
10. Statutu.
11. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 2

Przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 3

Regulamin organizacyjny Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej określa w szczególności:
1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Obwodzie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń.
2. Organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Obwodu oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami.
3. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
4. Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej.
5. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
6. Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi Obwodu.

§ 4

1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
2. Siedzibą podmiotu leczniczego jest Przemyśl ul. Sportowa 6 .

§ 5

1. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w:
Przemyślu ul. Sportowa 6,
Jarosławiu ul. Siemieńskiego 7.
2. Udzielanie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w miejscu pobytu pacjenta.

Cele i zadania podmiotu

§ 6

1. Zakład realizuje zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
2. Podstawowym celem działania Obwodu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia.

Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7

1. Do podstawowych zadań Obwodu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów :nieodpłatnie ,za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
2. Obwód prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
3. Zakres udzielanych świadczeń:
a) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,
b) świadczenia specjalistyczne,
c) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
d) zabiegi z zakresu fizjoterapii poprawiające sprawność fizyczną pacjentów,
e) świadczenia usług z zakresu medycyny pracy.
4. Obwód udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:
a) badaniem i poradą lekarską,
b) leczeniem,
c) rehabilitacją leczniczą,
d) opieką nad kobietą ciężarną i noworodkiem,
e) opieką nad zdrowym dzieckiem,
f) opieką nad rodziną w środowisku pacjenta,
g) badaniem diagnostycznym,
h) zapobieganiu powstawania chorób poprzez szczepienia ochronne,
5. W wykonywaniu zadań Obwód współpracuje z:
a) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
b) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi,
c) osobami fizycznymi,
d) jednostką samorządową

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi podmiotu:

§ 8

1. Obwodem kieruje Dyrektor ,który jest organem uprawnionym do reprezentowania go na zewnątrz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Obwodu i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
a) należyte gospodarowanie mieniem zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Obwodowi,
b) wydawanie zarządzeń ,regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Obwodu
c) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
d) zatwierdzanie rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
e) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
f) podejmowanie decyzji w sprawach kredytów bankowych lub dotacji,
g) podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat.
4. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej ,skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
a) Z-cy Dyrektora /Kierownika d.s. lecznictwa,
b) Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek i położnych,
c) Głównego księgowego,
d) Kierownika administracyjno - gospodarczego,
e) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.
6. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego Zastępca.
Do zadań Zastępcy Dyrektora /Kierownika ds. lecznictwa należy:
1. Organizacja i koordynowanie działalności Obwodu w sferze udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Kontrola realizacji przez medyczne komórki organizacyjne umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w szczególności zawartych z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu medycznego.
4. Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Obwodzie w powierzonym zakresie.
5. Rozpatrywanie uwag i skarg pacjentów.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
7. Wykonywanie zadań kontroli zarządczej.
Do zadań Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę pielęgniarek i położnych należy:
1. Ustalanie w porozumieniu z Z-cą Dyrektora/Kierownikiem ds. lecznictwa standardów, procedur medycznych, jakości pracy pielęgniarek i położnych.
2. Organizacja ,koordynacja i nadzór nad pracą podległego personelu.
3. Sporządzanie i kontrolowanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu.
4. Współudział w kształtowaniu polityki kadrowej w odniesieniu do poległego personelu.
5. Kontrolowanie dokumentacji pielęgniarek i położnych.
6. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległego personelu.
7. Dokonywanie okresowej analizy i oceny jakości i efektywności pracy podległego personelu.
8. Nadzór i koordynacja gospodarką lekami , materiałami medycznymi i środkami pomocniczymi.
9. Rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy podległego personelu.
10. Udział w przygotowaniu postępowań przetargowych ,akceptacja przedmiotu zamówienia oraz współudział w ustalaniu wartości zamówienia w powierzonym zakresie.
11. Wykonywanie zadań kontroli zarządczej.
12. Sporządzanie zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla bezpośrednio podległych pracowników oraz uczestniczenie w procesie adaptacji nowo zatrudnionych pracowników.
13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
Do zadań Głównego księgowego należy:
1. Przestrzeganie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Organizowanie przyjmowania ,sporządzania ,obiegu ,archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.
3. Opracowywanie rocznego planu finansowego /w tym inwestycyjnego/ oraz bieżący nadzór nad jego realizacją i przestrzeganiem.
4. Przygotowanie analiz i prognoz dotyczących sytuacji finansowej Obwodu.
5. Sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych oraz innej obowiązkowej sprawozdawczości finansowej.
6. Obsługa działalności socjalnej w oparciu o współpracę z Komisją Socjalną.
7. Nadzór nad prawidłową gospodarką finansową.
8. Wykonywanie zadań kontroli zarządczej.
9. Planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników.
10. Sporządzanie zakresów zadań ,odpowiedzialności i uprawnień dla bezpośrednio podległych pracowników oraz uczestniczenie w procesie adaptacji nowo zatrudnionych pracowników.
11. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Dyrektora.
Do zadań Kierownika administracyjno gospodarczego należy:
1. Organizowanie działalności administracyjno - gospodarczej Obwodu związanej z prowadzeniem spraw administracyjnych, majątkowych, utrzymaniem porządku, dozorem powierzonego mienia.
2. Nadzór nad utrzymaniem infrastruktury Obwodu we właściwym stanie technicznym, w stanie ciągłej i należytej sprawności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu.
3. Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego sprawności użytkowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń.
4. Koordynowanie prac nad planem inwestycyjnym zakładu oraz nadzór nad jego realizacją.
5. Wykonywanie zadań związanych z zawieraniem umów na świadczenia zdrowotne.
6. Organizacja i realizacja zakupów na potrzeby Obwodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami i substancjami niebezpiecznymi dla ludzi i środowiska.
8. Wykonywanie zadań związanych z zawieraniem umów na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy.
9. Nadzór i koordynacja zadań Obrony Cywilnej.
10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów. p.poż
11. Wykonywanie zadań kontroli zarządczej.
12. Sporządzanie zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla bezpośrednio podległych pracowników oraz uczestniczenie w procesie adaptacji nowo zatrudnionych pracowników.
13. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Dyrektora.
Do kompetencji kierowników poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych należy zapewnienie przestrzegania oraz wdrażanie do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych:
1. Organizacja pracy w kierowanej jednostce lub komórce.
2. Nadzór nad podległymi pracownikami jednostki lub komórki organizacyjnej.
3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w kierowanej jednostce lub komórce.
4. Organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi.
5. Organizacja oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji, w tym zwłaszcza medycznej.

Struktura organizacyjna:

§ 9

Strukturę organizacyjną Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej tworzą jednostki działalności medycznej:
I.   Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przemyślu ul. Sportowa 6
1.  Poradnia POZ,
2.  Poradnia stomatologiczna,
3.  Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej,
4.  Poradnia położnej środowiskowo rodzinnej,
5.  Punkt szczepień,
6.  Gabinet zabiegowy.
II.  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Jarosław ul. Siemieńskiego 7,
1.  Poradnia POZ,
2.  Poradnia pielęgniarki środowiskowo –rodzinnej,
3.  Gabinet zabiegowy i punkt szczepień.
I.   Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Przemyślu ul. Sportowa 6,
1.  Poradnia chirurgiczna,
2.  Poradnia dermatologiczna,
3.  Poradnia diabetologiczna,
4.  Poradnia ginekologiczno –położnicza,
5.  Poradnia otolaryngologiczna,
6.  Poradnia neurologiczna,
7.  Poradnia okulistyczna,
8.  Poradnia ortopedyczna,
9.  Poradnia reumatologiczna,
10. Poradnia urologiczna.
II. Pracownie diagnostyczne w Przemyślu ul. Sportowa 6,
1. Laboratorium analityczne,
2. Pracownia RTG,
3. Pracownia audiometryczna,
4. Pracownia EKG,
5. Pracownia USG.
III.  Pracownia fizjoterapii w Przemyślu ul. Sportowa 6,
III.  Poradnia Medycyny Pracy w Przemyślu ul. Sportowa 6.
VII. Dział rozliczeń i statystyki medycznej w Przemyślu ul. Sportowa 6.
Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy:
1. Dział finansowo – księgowy,
2. Dział administracyjno – gospodarczy,
3. Stanowisko ds. bhp.

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego
oraz warunki ich współdziałania .

§ 10

Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 9 pkt I - VI należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
1. Do zadań Poradni POZ należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu orzekania o stanie zdrowia ,profilaktyki oraz rehabilitacji. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
2. Do zadań Poradni pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy w szczególności realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną jak również realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
3. Do zadań Poradni położnej środowiskowo - rodzinnej należy w szczególności realizowanie pielęgnacyjnej opieki położniczo - ginekologicznej nad kobietą i noworodkiem,prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
4. Do zadań Punktu szczepień należy w szczególności planowanie szczepień oraz wykonywanie szczepień zgodnie z przyjętymi zaleceniami, przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
5. Do zadań Gabinetu zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów, badań, iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, pobieranie krwi do badań analitycznych, pomiar ciśnienia tętniczego, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
6. Do zadań Gabinetu stomatologicznego należy w szczególności planowanie i prowadzenie leczenia w zakresie stomatologii zachowawczej u dorosłych i dzieci, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
7. Do podstawowych zadań Poradni specjalistycznej należy wykonywanie badań oraz udzielanie specjalistycznych porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych dla pacjentów skierowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zlecanie dalszych badań diagnostycznych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
8. Zadaniem pracowni diagnostycznych jest :laboratorium analityczne, pracowni audiometrycznej, EKG, USG, RTG jest wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenie właściwych komórek organizacyjnych oraz innych podmiotów uprawnionych do zlecania badań.
9. Zadaniem Pracowni Fizjoterapii jest wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii, których celem jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości narządów ruchu i przywracanie sprawności fizycznej.
10. Zadaniem Poradni Medycyny Pracy jest wykonywanie całokształtu zadań związanych ze świadczeniem usług z zakresu medycyny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
11. Do zadań Działu rozliczeń i statystyki medycznej należy:
1.  Przygotowanie materiałów do konkursu ofert oraz sporządzanie ofert na świadczenia medyczne do NFZ.
2. Wdrożenie kontraktów i zawieranie umów z podwykonawcami w zakresie świadczonych usług na rzecz pacjentów.
3. Rejestrowanie i monitorowanie w systemie ewidencyjno – informatycznym świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład.
4. Prowadzenie bazy podopiecznych Obwodu na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach.
5. Gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do sprawozdań statystycznych.
6. Dokonywanie rozliczeń wraz z fakturowaniem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
7.  Sporządzanie niezbędnych informacji dla ewidencji kosztów.
Dział finansowo- księgowy
Do zadań Działu finansowo księgowego należy:
1. Realizacja całokształtu zadań związanych z polityką rachunkowości i gospodarowaniem finansami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi, regulującymi zagadnienia finansowo - księgowe.
2. Prawidłowe ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w zakresie rozrachunku, zakupów, kosztów w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych.
3. Wystawianie faktur w zakresie działalności Obwodu poza rozliczeniami z NFZ.
4. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży,
5. Prowadzenie rachunków bankowych i obsługa kasowa Obwodu.
6. Prowadzenie całokształtu zadań związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Obwodzie.
7. Prowadzenie całokształtu zadań związanych z realizacją przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, niskocennych i wyposażenia.
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
Dział administracyjno gospodarczy
Do zadań działu administracyjno gospodarczego należy:
1. Organizowanie postępowań udzielania zamówień publicznych w Obwodzie zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych z późn. zm. oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny ZOZ.
2. Prowadzenie spraw administracyjnych wg obowiązujących przepisów.
3. Prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji związanej z zatrudnianiem pracowników, przebiegu zatrudnienia i ustaniem stosunku pracy.
4. Opracowywanie projektów umów z zakresu świadczeń medycznych oraz umów dzierżawy, użyczenia, najmu.
5. Zabezpieczenie warunków technicznych do prawidłowego funkcjonowania Obwodu poprzez bieżące wykonywanie zabiegów konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych użytkowanych obiektów, stałych urządzeń technicznych i instalacji (wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, odgromowych, wentylacji, transportu wewnętrznego).
6. Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego, sprawności użytkowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń.
7. Dokonywanie napraw i konserwacji aparatury medycznej w oparciu o dokumentację techniczną.
8. Prowadzenie ewidencji, dokumentacji oraz okresowej i doraźnej sprawozdawczości z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
9.  Gospodarka pomieszczeniami Obwodu. Prowadzenie rozliczeń z tytułu dzierżawy lokali na terenie Obwodu.
10. Nadzór nad ochroną mienia Obwodu, utrzymanie w czystości i odpowiedniej estetyce terenu zewnętrznego i miejsc gromadzenia odpadów.
11.  Prowadzenie stałej współpracy z komórkami w zakresie zaopatrzenia Obwodu.
12.  Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej.
13.  Opracowywanie wybranych zarządzeń.
14. Koordynacja zadań związanych z uaktualnianiem tekstu Statutu Obwodu, Regulaminu, Organizacyjnego ,Regulaminu wynagradzania.
15. Opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie poprawy stanu ochrony p.poż..
Do osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. BHP należy w szczególności:
1. Kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
2. Organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu BHP.
3. Dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia.
4. Nadzór nad zaopatrywaniem pracowników w odzież ochronną, obuwie robocze, ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji powypadkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
6. Współpraca z Inspekcją Sanitarną w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
7. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
8. Opracowywanie harmonogramu realizacji nakazów i zaleceń pokontrolnych dotyczących podległego obszaru działań.

§ 11

1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno - leczniczym, opiekuńczo -pielęgnacyjnym i administracyjno - gospodarczym.
2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Dyrektor bądź inne osoby wyznaczone przez niego.
3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 12

Zakresy czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy umieszczone są w aktach osobowych pracowników.

§ 13

Współdziałanie z innymi jednostkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych określają dwustronne umowy.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 14

1. OLK Przemyśl SP ZOZ organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
5. Poradnie i Pracownie ustalają kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń pacjentów.
6. W celu zabezpieczenia prawidłowej kolejności udzielania świadczeń Obwód prowadzi listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Obwód dokonuje okresowej, nie rzadziej niż raz w miesiącu, oceny listy oczekujących.
8. Obwód nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, niezależnie od ustalonej kolejki świadczeń.
9. Lekarze Poradni POZ kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
10. Lekarze Poradni POZ i specjalistycznej kierują pacjenta na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na skierowaniu.
11. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§ 15

1. Obwód w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Obwód oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a)  pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
b)  zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
c)  zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
d)  obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3.  Obwód udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

§ 16

1. Obwód prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
Obwód udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
h) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;
i) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
j) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów. Za wydanie kserokopii dokumentacji medycznej zakład pobiera opłaty w wysokości określonej w wydanym przez Dyrektora Zarządzeniu.

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

§ 17

1. Obwód udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie. 2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej a Narodowym Funduszem Zdrowia. 3.Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego.

§ 18

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
2.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Obwód liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
3. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.
4. Obwód nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

§ 19

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną działającą przy Obwodzie lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl. 

Zatwierdził(a) do publikacji: p.o. Dyrektor Maria Gilarska

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2668
Ilość dokumentów w dziale: 1