Statut
Administrator: Czyński Dominik    |    Data Wpisu: 2012-10-04 12:36

Załącznik do uchwały NR XXI/370/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

STATUT
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYŚLU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ

ROZDZIAŁ I
Nazwa i siedziba

§ 1

1. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz 654 z późn. zm.).
2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000005169.
3.  Zakład działa pod firmą "Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład OPieki Zdrowotnej".
4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie.
5. Nadzór na działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego
6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie .
7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 2

Siedzibą zakładu jest miasto Przemyśl.

§ 3

Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz 654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej";
2) niniejszego statutu;
3) innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania

§ 4

Zakład realizuje zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

§ 5

1 Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia.
2 Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 6

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie diagnostyczne;
3) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia;
4) uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w tym ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej.
2. Zakład może organizować i prowadzić szkolenie dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, organizacji i pracy zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego.
3. Zakład realizuje zadania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony mienia.
4. Zakład wykonuje, inne niż określone w ust. 1 - 3 zadania wynikające z odrębnych przepisów.
5. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
2) stacjami sanitarno - epidemiologicznymi;
3) organizacjami społecznymi;
4) innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami;
5) osobami fizycznymi;
6) stowarzyszeniami;
7) jednostkami samorządowymi;
8) innymi niż wymienione w ust. 1 - 7 w zakresie niezbędnym do celów statutowych.

§ 7

1. Zakład może prowadzić inna działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą polegającą na:
1) najmie, dzierżawie i użyczeniu majątku trwałego; 2) sterylizacji sprzętu medycznego;
3) naprawach sprzętu medycznego;
4) pralni, sprzątania;
5) prowadzeniu apteki ogólnodostępnej;
6) sprzedaży wyrobów medycznych;
7) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej;
8) organizacji targów, wystaw i kongresów;
8) prowadzenie parkingu ogólnodostępnego.
2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten cel innym jednostkom.

ROZDZIAŁ III
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej

§ 8

Organami Zakładu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.

§ 9

1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3. Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno - prawna.
4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
2) Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek i położnych;
3) Głównego Księgowego;
4) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.

§ 10

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;
2) należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;
3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu.

§ 11

Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

§ 12

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
4. W skład rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:
1) Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;
2) członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
3) członkowie - przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w liczbie 3 osób;
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata;
6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

§ 13

1. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii w sprawach;
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupów lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawanie Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej z Dyrektorem,
e) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,
2) przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach;
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) dokonanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznego,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 14

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzenia Rady;
3) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę
4) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej
2. Członkostwo w radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady;

§ 15

1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Jednostki działalności leczniczej określone w załączniku Nr 1 do Statutu;
2) Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy określone w załączniku Nr 2 do Stautu;
2. Schemat Organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zdania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa

§ 16

1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w § 7 Statutu;
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
4) na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
5) będące środkami publicznymi na:
a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
b) remonty,
c) inne niż określone w lit.a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w innych przepisach,
e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
f) realizację programów wieloletnich,
g) pokrycie kształtów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 18

Wartośc majątku Zakładu stanowią:
1) fundusz założycielski
2) fundusz Zakładu.

§ 19

1) Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
2) Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użycie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

§ 20

O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 21

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zakładu

ROZDZIAŁ V
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22

Postanowienia § 12 ust. 4 i 5 wchodzą w życie po upływie kadencji Rady Społecznej powołanej przed wejściem w życie niniejszego statutu.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Załczniki:
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

Zatwierdził(a) do publikacji: p.o. Dyrektor Maria Gilarska

Ilość załadowań tej pozycji menu: 1528
Ilość dokumentów w dziale: 1