Nieudostępnione w BIP
Administrator: Czyński Dominik    |    Data Wpisu: 2012-10-16 13:27

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu SP ZOZ
37 - 700 Przemyśl
ul. Sportowa 6

Wniosek do pobrania:

 

Zatwierdził(a) do publikacji: p.o. Dyrektor Maria Gilarska

Ilość załadowań tej pozycji menu: 978
Ilość dokumentów w dziale: 1